FANDOM


در اینجا برآن شده ام که تصویر لوح افتخار و دعوتنامه خود را بر روی سایت قرار دهم. این جشنواره (یادگار)در مرکز همایش های صداوسیما در تهران برگزار شد.که در این جشنواره فیلم سازان و باستانشناسان و روئسای شبکه های مختلف و وزیر ارشاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت حضور داشتند. این جشنواره (یادگار)در 3 خرداد 1381 مصادف با آزادسازی خرمشهر برگذار شد. نکته قابل توجه این است که من از اتفاقی که می خواست بیافتد خبر نداشتم و در ضمن اولین فرد جایزه گیرنده بودم که جایزه من یک لوح فشرده از تمام مناطق باستانی و تاریخی و لوح افتخار بود. در آن جشنواره اسم من در مجله مربوط به آن جشنواره نوشته بود که تصویر آن را در اینجا قرار می دهم.

Asz
Asfcz


Az
Ad


Ae
At
Ashcz