FANDOM


010

در اولین سال ورود به دبیرستان هر ساله در فروردین ماه در مدرسه جشنواره طرح نتکا داشتیم که من در سال 1383 در آن حضور داشتم که طرح من در مورد سنگ شناسی و باستان شناسی بود .که جز بهترین طرح ها معرفی گردید.که شخصیت هایی چون رئیس آموزش و پرورش وقت و فرماندار کاشان و... حضور داشتند. همچنین طرح من از شبکه استان اصفهان پخش گردید.