FANDOM


تیزهوشان


در سال 1382 من در امتحان ورودی تیزهوشان شهید بهشتی کاشان شرکت کردم تعداد شرکت کنندگان 500 نفر بود که من توانستم قبول شوم.

مدیر مدرسه:آقای حسین جهانی